Valberedningen informerar

Valberedningens preliminära styrelseförslag till Årsmötet 2022

Ordförande 1 år Pia Albinsson omval
Vice ordförande 2 år Anna-Karin Lindblom omval
Sekreterare 2 år Alexandra Sundqvist omval
Ledamot 2 år Camilla Sjöqvist nyval
Suppleant 2 år Lotta Johansson omval
Suppleant 2 år Maria Elg nyval
Kassör 1 år Gerda Wirén fyllnadsval

Revisor 1 år Britt-Inger Press
Revisor 1 år Helena Gavelius
Revisor ersättare 1 år Yvonne Olsson

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. Förslaget ska ange;vilken funktion som avses, namn• en kort presentation och• uppgift om att den föreslagne kandiderar.Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 18 december. Därefter är nomineringen avslutad.Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.
Förslagen skickas till arvikabhk.sekreterare@gmail.com